30 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

Factbox: روابط انرژی روسیه و انگلستان بر سر رسوایی مسمومیت مواجه هستند

خط ریسک مسمومیت روسیه روسیه تهدید کرده است که فشارهای جدید بر روی دو کشور روابط انرژی عمیق نشسته را نشان می دهد که توسط برخی از اولین بار حمل و نقل LNG از روسیه جدید وسیع جدید Yamal LNG تاسیس شده است در حال حاضر در انگلستان BP شل دفاع از موقعیت روسیه کشتی های اول یامال LNG انگلیس در رابطه با تنش سیاسی تجاری، انگلیس هنوز اعلام نکرده است که در این ماه مسمومیت در شهر سلسبری با استفاده از یک عامل عصب روسی روبرو شده است اما روابط انرژی بین دو کشور عمیق و مبهم و احتمالا وزن است در پی