30 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

قانون جدید ویرجینیای غربی برای کمک به اپراتورها تولید را افزایش داده است

تولید کننده گاز طبیعی در غرب ویرجینیا امیدوار است که قانون جدید تصویب شده توسط مجلس قانونگذاری و امضا شده توسط فرماندار کمک خواهد کرد تولید تولید در دولت است که در سال های اخیر شاهد یک چشمگیر چشمگیر در خروجی گاز از بازی Marcellus شیل فرماندار جیم عدالت امضا جمعه لایحه اجاره قرارداد که می تواند حفاری را در یک زمین مجاز انجام دهد در صورتی که 75 نفر از صاحبان سلسله مراتب متعهد شوند قانون اصلاح قانون فعلی ایالتی که صاحبان سهام کوچک کوچکی را در یک بلوک بلوک اختصاص داده شده در این زمین مجاز کرده است. این قانون حمایت از گروه های تولید کننده در غرب