30 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

میانگین قیمت ژاپن برای نقطه LNG در ماه فوریه در ماه فوریه 3.6? در ماه: METI است

متوسط ??قیمت خریداران LNG ژاپن برای نقاط نقدی که در ماه فوریه صورت گرفت، به 1060 میلیون بشکه در روز کاهش یافت که به ترتیب 6، 6 و 11 میلیون بشکه در ماه ژانویه از سوی وزارت تجارت و صنعت روز جمعه نشان داد که 11 میلیون بشکه در ماه ژانویه با توجه به داده های METI این وزارتخانه ماه های تحویل را برای قراردادهای نقطه ای که در هر ماه معین قراردادهای را اعلام نکرده است، در ماه فوریه به طور متوسط ??9،537 میلیارد بشکه در هر بشکه در ماه ژانویه به فروش می رساند. و تر